Privacy verklaring

Webdesign Westfriesland respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een
beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel
ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te
kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht
op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert,
plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw
computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die
van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie
vervangt.

1. Wettelijke bepalingen


1. Website (hierna ook “de website”): www.webdesignwestfriesland.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De
beheerder”): Webdesign Westfriesland, gevestigd te Horn 3, 1614LS Lutjebroek, KvK nummer: 37141570.

2. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële,
politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het
bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

3. Inhoud (content) van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de
website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn
gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie,
herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een
onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de
beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als
stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

4. Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
· de toegang aan een bepaalde pagina bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
· alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is
met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
· de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

5. Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw
eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het
internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op
internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
· vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
· vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of
uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult
zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze
website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
verhalen.

6. Het verzamelen van gegevens


Uw gegevens worden verzameld door Webdesign Westfriesland en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt
door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het
verwerken van uw bestellingen.

7. Rechten met betrekking tot gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede
het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen
via info@webdesignwestfriesland.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres
waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek,
krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het
aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

8. Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die
autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van
de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze
informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

9. Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@webdesignwestfriesland.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich
te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van
iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De
beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

10. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals deze bij wet is bepaald.

11. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op
de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan
onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze
website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter
afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie
onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of
derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/
cookies#faq

12. Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.

13. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van
de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

13. Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Bart Vriend – info@webdesignwestfriesland.nl.

14. Toeschrijving

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 14-04-2023 tot nader order.

Interesse in een
vrijblijvend gesprek?

Persoonlijk contact werkt het best

Hallo (toekomstige) ondernemer! Ben jij ook zo trots op jouw  onderneming en de mooie regio waar jouw bedrijf is gevestigd? Misschien kunnen we elkaar helpen.

Ben je op zoek naar een nieuwe website waarbij alles meteen klopt, zonder gedoe? Of wil je meer bezoekers en omzet uit je huidige website halen? Dan kom ik graag in contact met je om te kijken of wij dezelfde ’taal’ spreken. Een intake is altijd gratis en geheel vrijblijvend!

Laten we kennismaken om jouw wensen te bespreken. Persoonlijk op mijn kantoor in Bovenkarspel of op afstand via (video)bellen). Zonder verplichtingen.

    Scroll naar boven